🇨🇿 Tokeny na Cardanu

Cardano umožňuje vydávat tokeny a psát decentralizované aplikace. Jaký je rozdíl mezi mincemi ADA a tokeny? Jakou tržní hodnotu mohou mít různé tokeny a proč? Co se musí stát, aby si tokeny dlouhodobě udržely hodnotu? Jaká jsou rizika spojená s držením tokenů? Pojďme to prozkoumat v tomto článku.

TLDR:

 • ADA mince vydává Cardano protokol. Tokeny může vydat kdokoliv na světě.

 • Nové tokeny mají nízký síťový efekt, krátkou historii a cena může být nejistá.

 • Cena a hodnota jsou dvě odlišné věci. Tržní cenu můžeme zjistit okamžitě. Hodnota může být individuální.

 • Tokeny mohou být NFT, mohou být asociované s digitální nebo fyzickou hodnotu, nebo mohou mít sociální význam.

 • Tokeny jsou špatné peníze, pokud jsou volatilní. Pokud se volatilními tokeny platí za používání služby, projekt se může stát nepoužitelným.

 • Ne vždy je nutné tokeny dlouhodobě držet. Někdy stačí koupit si je v momentě kdy je potřebujete použít.

 • Staking tokenů nemusí být ekonomicky udržitelný nebo výhodný.

 • Projekty potřebují tokeny, neboť umožňují nezávislost na svém okolí. Ekonomiku nelze postavit na jediné kryptoměně.

 • Tržní cenu vždy ovlivňuje hlavně poptávka.

 • Vznik peněz nezávislých na státu povede ke vzniku nových skupin. Tyto skupiny mohou potřebovat tokeny pro své řízení.

Vydávání tokenů

První generace blockchainových projektů přišla s myšlenkou, že počet nativních mincí v oběhu bude řízen samotným protokolem. Bitcoin má plně pod kontrolou měnovou politiku projektu a prostřednictvím mincí BTC v podstatě řídí svůj vlastní ekonomický model. Cardano funguje velmi podobně, ale používá vlastní nativní mince a má jiná pravidla pro přerozdělování mincí ADA v rámci svého ekosystému. Cardano navíc umožňuje uživatelům vydávat vlastní tokeny, a to kdykoli a v jakémkoli množství. Protokol Cardano pracuje s tokeny podobně jako s mincemi ADA. Uživatelé mohou vlastnit tokeny bez prostředníka a síť je může decentralizovaně předávat. V případě tokenů však síť Cardano nemá kontrolu nad počtem vydaných tokenů, jejich uvolňováním do oběhu ani nad jejich účelem. Za to vše odpovídají autoři, kteří tokeny vydali. V tomto článku se budeme zabývat tím, jaký význam nebo hodnotu mohou tyto tokeny mít.

Hodnota a cena

Ekonomové zkoumají vztah mezi hodnotou a cenou již od 19. století a v zásadě se shodli na tom, že se jedná o dvě různé věci. Cena je skutečnost, kterou určuje trh, neboť je výsledkem dohody mezi kupujícími a prodávajícími. Tržní cenu ovlivňuje především nabídka a poptávka a obvykle ji můžeme velmi snadno zjistit. Například v obchodě se můžeme podívat na cenovku. V případě kryptoměn se můžeme podívat na server, jako je coin-market-cap, a zjistit aktuální ceny a jejich vývoj za delší období.

Lidé kupují kryptoměny z mnoha důvodů. Mezi ty hlavní patří spekulace, dlouhodobá investice, ideologie a specifické využití. Často jde o kombinaci několika důvodů dohromady. Aktuální cenu můžeme zjistit v libovolném časovém okamžiku s relativní přesností.

Jak správně zjistit hodnotu mincí a tokenů? Nejprve se zabývejme nativními mincemi. Obecně můžeme hodnotu definovat jako schopnost uspokojit určitou potřebu. Čím více je tato potřeba požadována, tím vyšší může být hodnota. Blockchainové sítě mají specifické funkce nebo schopnosti, které mohou lidé využívat v podstatě jako službu. Jakou potřebu kryptoměny uspokojují?

 • Nativní kryptoměnové mince mají obvykle omezené množství. Například mincí ADA bude existovat pouze 45 000 000 000. Nedostatek a touha vlastnit něco, čeho je omezené množství, tlačí cenu výše.
 • Sítě mají schopnost přenášet informace, a tím zvyšovat počet svých uživatelů, a tedy i síťový efekt. Blockchainové sítě přenášejí mince a některé, jako například Cardano, mohou přenášet i tokeny. Sítě mohou přenášet hodnotu decentralizovaným způsobem.
 • Cardano umožní lidem vydávat vlastní tokeny, takže můžeme hovořit o možnosti vytvářet novou hodnotu.
 • Decentralizované sítě jsou obecně stroje na vytváření důvěry, což znamená, že mohou vytvářet důvěru mezi účastníky. Možnosti této funkce se budou časem rozšiřovat. Chytré smlouvy umožní více než jen bezpodmínečný převod hodnoty. Tyto stroje důvěry tak umožní vznik složitějších mechanismů a jejich prostřednictvím i nových finančních a sociálních služeb.

Decentralizace jako koncept má potenciál řešit některé specifické problémy. Decentralizovaná infrastruktura je užitečná pro věci, jako je sběr hlasovacích lístků při hlasování, kde je kladen důraz na to, aby systém nebyl ve vlastnictví jedné konkrétní strany nebo státu. Dalším problémem je, že velcí IT giganti mají obrovskou moc a mohou kohokoli vymazat ze své sítě. Pokud se má svět stát ještě více digitálním a my se budeme v Metaverzu nejen bavit, ale také v něm pracovat, nesmí nad námi mít IT giganti takovou kontrolu.

Je zřejmé, že hodnotu bude každý vnímat jinak a hlavně subjektivně. Každý člověk na světě, ale i firmy či státy mají jiné potřeby, preference, představy o nákladech na využívání sítě, ideologické názory atd. Objektivně můžeme jednotlivé projekty porovnávat podle předem stanovených kritérií, ale skutečné hodnotě se můžeme jen přiblížit. Můžeme porovnávat počet uživatelů, zájem médií, velikost komunity, počet transakcí v síti, přenesenou hodnotu, adopci sítě firmami nebo zeměmi, křivku růstu nových uživatelů a mnoho dalších ukazatelů. Hodnota určité sítě bude vždy některými příznivci nadhodnocována a odpůrci podhodnocována.

Tržní kapitalizace projektů a skutečná hodnota by měly korelovat, ale nemusí. Kryptotrh se může chovat zcela iracionálně a je to logické. Technologie blockchainu je disruptivní, což v podstatě znamená, že téměř nikdo nedokáže správně odhadnout její potenciál. Cenové bubliny a iracionalita trhu jsou zcela běžné.

Rozdíl mezi nativními mincemi a tokeny

Tokeny budou mít určitou tržní hodnotu pouze tehdy, pokud budou zapojeny do fungující tržní ekonomiky. Lidé musí mít motivaci tokeny držet a používat. To se síti Cardano podařilo, a proto mají mince ADA tržní hodnotu. Proč tomu tak je?

Cardano existuje od roku 2015 a mince ADA se dostaly na trh v roce 2017. Projekt je tu už dlouho a lidé vidí, že tým IOG stále roste a projektu se daří jak technologicky, tak z hlediska adopce. Tým IOG se od začátku snaží vybudovat silnou komunitu a daří se mu to. Mince ADA představují víru v úspěch projektu, ale jsou také příležitostí vlastnit část projektu a podílet se na jeho úspěchu. Konkrétně tím, že budou vlastnit mince ADA, budou jejich majitelé moci rozhodovat o budoucím vývoji a získávat odměny za to, že se podílejí na decentralizaci. Nově vydané mince ADA a vybrané poplatky jsou přerozdělovány všem účastníkům, kteří se aktivně podílejí na provozu sítě. Mince ADA jsou tedy v oběhu a jejich význam bude nadále růst, protože budou hlavním platebním prostředkem v síti Cardano. ADA budou sloužit jako podkladové aktivum pro stabilní mince, lze je také uzamknout v různých DeFi aplikacích, ADA se používají jako platidlo pro NFT a lze jimi platit ve fyzickém světě.

Je důležité si uvědomit, že když někdo vydá nové tokeny v síti Cardano, tyto tokeny obvykle nemají nic, co mají mince ADA. Jejich hodnota je individuální a před zvažováním jejich nákupu je třeba je důkladně prozkoumat.

Účel nově vydaných tokenů se může výrazně lišit a je definován emitentem. Zpočátku o tokenech ví jen malý počet lidí, takže síťový efekt je zanedbatelný. Je obtížné odhadnout tržní cenu tokenů a je nutné hledat hodnotu v samotném projektu nebo v tom, co tokeny představují, ať už v digitálním, nebo fyzickém světě. Tokeny nemusí být zalistovány na burze a je docela možné, že některé nebudou zalistované nikdy. To však neznamená, že nemohou mít pro uživatele určitou přidanou hodnotu.

Tokeny mají jiné vlastnosti než nativní mince ADA, což může být výhoda. Mince ADA mají globální význam a může po nich být vysoká poptávka. To se u tokenů nemusí nutně očekávat. Autor může vydat tokeny s očekáváním, že budou mít pouze určitý lokální nebo krátkodobý význam, který není spojen s cenovými spekulacemi. Například stabilní mince jsou také jen tokeny, ale protože jejich cena je stabilní, lidé je budou spíše používat jako prostředek směny. Aby taková stabilní mince fungovala, musí být akceptována obchodníky a musí být dobře zajištěno, že cena bude dlouhodobě skutečně stabilní. Skupina lidí nebo herní tým se může rozhodnout vydat vlastní mince pro vlastní krátkodobé použití. Nikdo neočekává, že tyto tokeny budou celosvětově poptávány velkými investičními fondy. Svůj účel však mohou splnit.

Emitent tokenů může jejich emisi zařídit tak, že po jejich vydání nemá kontrolu nad jejich počtem, existencí a oběhem. Uživatelé budou tokeny vlastnit a rozhodovat o tom, co s nimi udělají. Tato možnost dosud neexistovala, protože v dnešním světě klient-server má emitent často kontrolu nad databází. Hodnota čehokoli vydaného je tedy fyzicky vlastněna emitentem, přestože vlastníky jsou uživatelé. Pokud emitent tokenů decentralizuje (alespoň částečně) i služby spojené s tokeny, může vytvořit fungující ekonomiku, nad kterou již nemá přímou kontrolu.

Tokeny budou v blockchainu Cardano přicházet a odcházet. Ne že by tokeny byly z blockchainu vymazány. Spíše přestanou být zajímavé pro uživatele, a tedy i pro burzy, pokud dané tokeny zalistovaly na burzu. Mince ADA je tu od počátku a bude relevantní po celou dobu existence sítě Cardano. Představuje proto největší jistotu z hlediska zachování hodnoty a případného růstu. Hodnota mincí ADA poroste s úspěchem služeb a tokenů DeFi, jejich životnost však bude vždy kratší a síťový efekt bude menší. Dalo by se říci, že úspěch sítě Cardano bude součtem úspěchů a neúspěchů jednotlivých služeb a tokenů. Jediná killer aplikace na Cardano může zvýšit cenu nejen tokenu spojeného s aplikací, ale také mincí ADA. Na druhou stranu, pokud se hackerům podaří prolomit zabezpečení aplikací, může platforma jako celek ztratit důvěru.

Čím vším mohou tokeny být?

Tokeny může být doslova cokoli. Záleží na fantazii autorů a zejména uživatelů, v čem vidí hodnotu. Podívejme se na několik způsobů využití tokenů. Výčet nebude úplný. Chceme jen nastínit některé možnosti.

Tokeny mohou představovat digitální umění, jak je vidět na trendu NFT. S příchodem Metaverza si můžeme představit svět, kde společnosti jako Meta (Facebook) nebo Samsung budují svůj svět, kde lidé navštěvují galerie, kina nebo koncerty a vše je postaveno na NFT. NFT tokeny budou představovat nejen obrázky, ale také písničky, videa, knihy, hry atd. Tokeny v Metaverzu mohou být identity, vstupenky, obchodovatelná práva na prohlížení obsahu, oblečení (skin) a v podstatě téměř jakýkoli předmět.

NFT je současným největším blockchainovým trendem a je zajímavé, že to nikdo nečekal. Spousta lidí si myslela, že nejdůležitějším odvětvím bude DeFi, ale teprve NFT donutilo mnoho tradičních společností zabývat se technologií blockchain. To ukazuje, jak obtížné je předvídat vývoj převratných technologií. To však neznamená, že by DeFi ztratila na významu. DeFi je stále relevantním odvětvím, ale v současné době je zastíněno úspěchem NFT.

Tokeny mohou být spojeny s fyzickými objekty. To se často děje ve finančnictví, kde lze tokenizovat peníze, akcie, dluhopisy, nemovitosti atd. Může dojít k rozporu mezi tím, co je zapsáno v blockchainu, a tím, co se děje ve fyzickém světě. Vždy je dobré vědět, jaká je právní vymahatelnost a rizika, pokud jde o vlastnictví tokenů v blockchainu.

Tokenizace musí uživatelům poskytovat nějakou zjevnou výhodu oproti používání databáze. Touto výhodou může být možnost vynechat z některých procesů zprostředkovatele. Decentralizovaná síť běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je nezávislá na serverech. Například by bylo možné obchodovat s akciemi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů. Navíc bez drahých a neefektivních zprostředkovatelů.

Tokeny se často vydávají ve spojení s nějakou novou službou v blockchainu, například decentralizovanou burzou (DEX). V takovém případě je dobré vědět, jaká je přesně funkce tokenů. Pokud očekáváte, že cena poroste, ptejte se na to, zda bude po tokenech poptávka a jaké výhody jsou s tokeny spojeny. Governance tokeny jsou populární, ale jejich cena nemusí být nutně vysoká. Ne každý má zájem rozhodovat o tom, jakým směrem by se měl daný DEX ubírat. Tým to obvykle ví nejlépe. V ideálním případě jsou tokeny služby nějakým způsobem spojeny s jejím úspěchem. Fungující ekonomický model by mohl být podobný tomu, jaký má síť Cardano. Úspěšná služba by měla generovat určitý zisk a ten by měl být přerozdělen držitelům tokenů. Tento model se však příliš podobá akciím a regulačním orgánům se nemusí líbit, zejména v USA. Podobně jako u běžných začínajících firem mnoho projektů v konkurenci neuspěje a zanikne. Ve světě kryptoměn to bude platit dvojnásob.

Tokenizace spolu s decentralizací obecně umožňuje vytvářet nové obchodní modely. Díky novým modelům lze přerozdělovat zisk jiným a spravedlivějším způsobem nebo poskytovat funkce, které architektura klient-server neumožňuje. Hodně se mluví o tom, že tokeny mohou pomoci celebritám nebo například sportovním klubům navázat nové vazby s fanoušky a zapojit je do rozhodovacího procesu. Decentralizovaná správa bude pravděpodobně horkým tématem i v příštích letech. Stejně jako v případě NFT nikdo neví, jakých dalších překvapení se dočkáme.

Málokdo si uvědomuje, že to nejcennější, co na sociálních sítích budujeme, je mediální dosah, a pro autory je nejdůležitější spojení s uživateli. Například platforma Twitter musí zajistit, aby uživatelé našli přesně toho, koho hledají, a ne podvodný účet. Pro autora, který má mnoho sledujících, jsou jeho sledující důležití. Jakmile se Twitter rozhodne autora z platformy odstranit, autor o své sledující přijde. Bylo by možné decentralizovat vazby mezi autorem a jeho sledujícími? Autor by mohl snadno změnit platformu a přitom si zachovat své sledující. Nikdo by mu nemohl vzít jeho mediální dosah. V ideálním případě by mělo existovat řešení, které by vlastníkovi platformy zamezilo smazat něčí účet.

Jediné způsoby, které existují, jak IT giganty zbavit moci, jsou velmi přísná regulace ze strany států nebo změna jejich rozhodovacích procesů. Decentralizace může obecně otupit moc jednotlivců a dát rozhodovací pravomoc většině. Prostřednictvím tokenů pravděpodobně existuje způsob, jak tento koncept aplikovat na procesy řízení společností. To neznamená, a ani neočekáváme, že by se k tomu velké společnosti v dohledné době odhodlaly.

Tokeny umožňují lidem vytvořit něco zcela nového a využít výhod decentralizace. Tokeny mohou mít větší vazbu na fyzický svět. Mohou je například využívat Oracles ke zjišťování skutečností z fyzického světa. Cena peněz a komodit, směnné kurzy, počasí, výsledky zápasů a mnoho dalších věcí může být spojeno s výhodami decentralizace. Služby Oracles využívají principy decentralizace, včetně ekonomických pobídek. V minulosti jsme zaznamenali minimum problémů spojených se službami Oracles, což je pozitivní. Vyšší míra decentralizace v rámci běžných finančních služeb přinese větší důvěru uživatelů, a co je důležitější, zpřístupní tyto služby globálně. Dnešní centralizovaný svět je exkluzivní. Decentralizace je automaticky inkluzivní.

Nyní máte obecnou představu o tom, čím mohou tokeny být. Podívejme se nyní na některá rizika spojená s držením tokenů.

Tokeny jsou špatné jako peníze

Některé projekty se snaží vytvořit službu nebo hru, která má používat vlastní tokeny jako peníze. Volatilní mince a tokeny však nejsou dobrým prostředkem směny. V extrémních případech mohou takové tokeny bránit uživatelům v používání služby nebo hraní hry.

Představte si směnárnu s vlastním tokenem SWP, kde za jednu směnu zaplatíte 1 SWP. Kolik je to v USD? V medvědím trhu to může být 0,1 USD a na konci býčího období to může být 10 USD. Takže burzu budou moci využívat pouze ti uživatelé, kteří měli to štěstí a nakoupili tokeny levněji. Nováčci pravděpodobně nebudou ochotni kupovat tokeny SWP, aby zaplatili 10 USD za směnu. Z hlediska tokenů však bude cena stále stabilní, tj. 1 SWP. Tento ekonomický model nemůže fungovat dlouho. Tým by musel cenu za směnu průběžně upravovat tak, aby během býčího trhu snížil cenu například na 0,1 SWP.

S podobným problémem se setkáte i při nákupu NFT. Cena NFT je často vyjádřena v nativních mincích blockchainové sítě. Například v ADA. Pokud si dnes koupíte NFT za 100 ADA, kolik za něj ve skutečnosti zaplatíte? Musíte cenu přepočítat na USD. Například aktuální cena NFT je 130 USD. Ale mince ADA jste mohli před rokem v medvědím trhu koupit za 0,1 USD, takže ve skutečnosti za NFT zaplatíte jen 10 USD. Za rok může být cena ADA 5 USD. Bude mít NFT také hodnotu 500 USD? Pravděpodobně ne, a to navzdory tomu, že v blockchainu bude navždy existovat záznam, že za NFT bylo zaplaceno 100 ADA.

Všimněte si, že pokud cena mincí v čase roste, tak early-adopters kryptoměny ADA vlastně za nějaký čas kupují vše levněji než ti, co si koupí ADA později. Tento jev může vyvolávat pocit nespravedlnosti.

Platby volatilními mincemi a tokeny jsou neprůhledné a lidé nejsou schopni přestat převádět hodnotu na fiat měny. Věci se komplikují, pokud musíte zkoumat cenu v minulosti. Důvod je zřejmý. Lidé znají hodnotu své práce a vědí, kolik mají v peněžence a jaký je jejich sociální status. Lidé znají hodnotu všeho, co běžně nakupují za fiat měny, a vědí, jaká je přiměřená cena. V případě placení prostřednictvím volatilního tokenu nebo mince to nefunguje dobře. Přepočet je nepřirozený a bude bránit využívání služby nebo nákupu NFT. Dodejme jen, že s podobným problémem se budou potýkat i platby prostřednictvím kryptoměn za zboží ve fyzickém světě.

Aby byl jakýkoli projekt DeFi dlouhodobě ekonomicky udržitelný, musí projekty pečlivě zvážit, jak do ekonomického modelu zahrnou tokeny. Poplatky za služby by mohly být ve stabilních mincích a tokeny by mohly sloužit pouze jako nástroj pro přerozdělování zisku mezi držitele. V racionálním světě by pak hodnota tokenů zhruba odpovídala zisku služby a budoucímu potenciálu.

Otázkou je, zda by se za službu mělo platit kryptoměnou. Jak jsme popsali výše, nedává to smysl a v zásadě je jedno, zda se platí vlastním tokenem služby, nebo kryptoměnou. V obou případech uživatelé i tým čelí riziku volatility. Dlouhodobě ekonomicky udržitelný model nesmí být postaven na cenových spekulacích. Stabilita ceny je pro podnikání velmi důležitým faktorem. Akcie se také běžně nepoužívají k platbám, protože je držíte, pokud věříte v růst, a prodáváte, když se firmě nedaří. Smysl mají tokeny, které kopírují akciový model. Takové tokeny by v podstatě představovaly úspěch daného projektu. Tokeny mají oproti tradičním akciím výhodu v tom, že je snazší zapojit se do nějaké on-chain správy projektu. Navíc lze vymyslet některé inovativní modely. Tokeny lze například použít jako kolaterál nebo pro staking.

Ne vždy je výhodné držet tokeny dlouhodobě

Pokud tokeny nabízejí jedinečnou schopnost, neznamená to, že je musíte držet po celou dobu. Například Monero je známé tím, že umožňuje anonymní transakce. To je skvělá vlastnost, ale pokud tuto službu potřebujete jednou za rok, můžete si Monero koupit těsně před použitím a všechno utratit. Jinými slovy, je vám jedno, jaká je aktuální cena mincí XMR. Pokud potřebujete provést platbu v hodnotě 1000 USD, nakoupíte dané množství XMR a zaplatíte. Příjemce mincí XMR může mít také obavy z volatility, takže mince XMR okamžitě prodá. Důležité je, že tento model nemá potenciál udržet dlouhodobě hodnotu na stejné úrovni.

U tokenů to může být podobné. Pokud mají tokeny nějakou podobnou zvláštní vlastnost, nemusí to nutně znamenat, že se vyplatí takový token držet dlouhodobě. Pokud token nemá žádnou tržní hodnotu, nemusíte se o to starat. Pokud však má, ujistěte se, že má smysl token držet i s rizikem, že ztratí tržní hodnotu. Držet tokeny s tržní cenou má smysl pouze tehdy, pokud vám poskytují nějakou přímou výhodu, kterou potřebujete nebo chcete.

Tokeny mohou mít stabilní cenu. Pokud například služba bude prodávat tokeny za pevnou fiat cenu jako právo na konzumaci obsahu, není s dlouhodobým držením spojeno žádné riziko volatility. Pokud vás služba přestane zajímat, můžete token prodat na trhu mírně pod cenou. Pokud služba v průběhu času zdraží v důsledku inflace, můžete dnes nakoupit levně a za několik let na tom vydělat.

Zajímavé mohou být tokeny, které mají prokazatelnou hodnotu, ale ta může v čase kolísat. Pokud umělec prodává autorská práva ke své písni prostřednictvím tokenu, můžete si vsadit na úspěch písně. Zde bude hodnota tokenů záviset na tom, jak je umělec slavný nebo populární. V tomto případě si musíte ověřit, že tokeny kupujete od skutečného autora a že se nejedná o podvod s identitou.

Dokud se tento druh obchodování s hudbou nestane mainstreamem, riskujete i vy. To, že někdo vydává umění prostřednictvím NFT ještě neznamená, že po NFT bude poptávka. Ne proto, že by to nebyl zajímavý nápad, ale proto, že většina konzumentů hudby možná ani neví, co to blockchain, NFT, decentralizace atd. je. Většina případů použití potřebuje adopci. Společnosti jako Meta, Microsoft, Samsung, Ubisoft atd. mohou k NFT přivést masy lidí. Ale v této fázi ještě nejsme a může trvat několik let, než se tam dostaneme.

Staking nemusí vždy dobře fungovat

Staking je zajímavý koncept z hlediska motivace k držení mincí nebo tokenů. Důvodem je, že poskytuje pasivní příjem. Staking však není vždy ekonomicky udržitelný nebo ziskový.

Pokud je například v oběhu pouze 10 % mincí a zbytek se uvolňuje prostřednictvím stakingu, může být inflace téměř nekonečná. Je důležité si uvědomit, že síť může vytvářet nové mince zdarma. Aby byl staking ekonomicky udržitelný a tokeny si udržely hodnotu, musí mít projekt nějaké příjmy, které použije na odměny. V ideálním případě je většina mincí v oběhu, počet mincí je omezen na určitou částku a odměny jsou výsledkem příjmu či profitu projektu. Aby služba generovala zisk, musí být adoptována a používána. Pokud o projekt není zájem lidí, nemůže být ziskový, a proto nemohou být vyplaceny odměny.

Nezaměňujte počet držitelů tokenů s počtem uživatelů. Počet držitelů tokenů může být vysoký, ale projekt potřebuje hlavně velký počet uživatelů, kteří budou za službu platit. Fungující ekonomický model musí mít na jedné straně příjmy a na druhé straně výdaje. Odměny ze stakingu jsou z pohledu služby výdaji. Staking je atraktivní, ale bez příjmů neudržitelný.

Staking se obvykle provádí pomocí tokenů, které mají tržní cenu. Pokud se jejich cena zvýší, nutně se zvýší i počet odměn. To může být problém, pokud se poplatky platí ve stabilních mincích a výše vybraných poplatků nepokrývá náklady na očekávané odměny. V takových případech nemusí být staking ideálním řešením pro rozdělení zisku služby. Pro týmy může být problém dobře nastavit parametry stakingu z ekonomického hlediska.

Co když tokeny nepotřebujeme?

Někdy se tvrdí, že tokeny nejsou vůbec potřeba a že všechny decentralizované služby lze postavit pouze na Bitcoinu s využitím BTC jako měny. Podívejme se na to čistě z ekonomického hlediska. Něčeho takového v zásadě nelze dosáhnout, a to především kvůli volatilitě. Jak jsme popsali výše, decentralizovaná služba nemůže stanovit poplatky skrze volatilní aktivum. Vždy by musel existovat někdo, kdo by měnil výši poplatku v závislosti na hodnotě služby vzhledem k aktuální tržní ceně bitcoinu.

Decentralizované služby budou adoptovány pouze tehdy, pokud budou cenově dostupné a budou generovat stabilní zisk, který pokryje náklady na provoz. V prvním kroku musí být pokryty náklady první vrstvy decentralizované sítě. Každá transakce v bloku nebo zpracovaná inteligentní smlouva představuje náklady, které musí uživatelé zaplatit. Provoz dané služby může zahrnovat další náklady a pouze tým může určit, jak velké tyto náklady budou. Tým může chtít odměnu za vytvoření služby a za její udržování.

Tokeny se dobře hodí pro on-chain správu projektu. Pokud by se například mince ADA používaly na všechno, velryby ADA by mohly rozhodovat o téměř každém projektu v ekosystému Cardano. Týmy by neměly šanci vytvořit si vlastní nezávislou strukturu. S tokeny mají týmy možnost vytvořit model, který zajistí vysokou míru decentralizace. Mohou například poskytovat tokeny uživatelům služby a spojit platnost tokenů s konkrétní adresou. Nestane se tak, že by se tokeny nakupovaly ve velkém, aby bylo možné službu ovládat. Takové tokeny nemusí mít tržní cenu, ale umožní uživatelům rozhodovat a určovat budoucnost služby.

Tokeny umožňují projektům vytvářet vlastní ekonomické modely a vlastní pravidla. Pokud má služba omezenou kapacitu, může vydat 1000 tokenů a každý den poskytnout držiteli tokenu 1000 jednotek služby. Pokud je po službě nebo produktu poptávka, mohou lidé s tokeny obchodovat na volném trhu.

Nemá velký smysl, aby aktuální cena mincí ADA nebo BTC ovlivňovala ekonomický model jednotlivých služeb. Smysl má platit za služby předvídatelnou cenu. Co se týče spekulací na potenciál projektů, je dobré, že si projekty mohou vytvořit vlastní token a spojit ho s potenciálním úspěchem.

Díky tokenům má každý projekt možnost vytvořit si vlastní nezávislý prostředek pro měření úspěchu. Úspěch či neúspěch tak bude záviset na projektu samotném, nikoli na kryptoměně. Cena kryptoměny může vzrůst právě ve chvíli, kdy se lidé o projekt přestanou zajímat. Představte si, že by neexistovaly žádné akcie a úspěch firem by se měřil hodnotou nebo silou USD. Nemělo by to smysl. Všechny společnosti by si vedly dobře nebo špatně úplně stejně. Neúspěšné projekty by se dělily o úspěch prosperujících společností. Na býčím trhu by se dařilo všem a na medvědím trhu by se vše zhroutilo. Tokeny by umožnily jednotlivé projekty od sebe oddělit.

S vyšší adopcí dojde k nějakému oddělení závislosti projektů na ceně kryptoměn (hlavně Bitcoinu). Prvně to pravděpodobně uvidíme na úrovni prvních vrstev. Později na úrovni projektů na platformách.

Pokud chceme skutečně vytvořit fungující decentralizovanou ekonomiku, potřebujeme více projektů, které budou časem vznikat a zanikat. Projekty s vlastním fungujícím ekonomickým modelem budou dohromady tvořit jednu velkou globální decentralizovanou ekonomiku. Pokud bychom decentralizovali pouze měnu, vše kolem ní by bylo centralizované. To je jistě také možnost, ale nezapomínejme, že 100% decentralizovaný projekt bez interakce s okolním světem nemá šanci vytvořit to nejdůležitější pro fungující ekonomiku, a to je cenová stabilita.

Cenu určuje poptávka

Pokud je ve vašem hledáčku nějaký token, který se obchoduje na burze a má tržní cenu, vždy přemýšlejte před tím, než ho koupíte. Tokeny mají cenu pouze tehdy, pokud po nich existuje poptávka. Jak jsme si řekli v úvodu, cenu zjistíte rychle, ale důležitá je pro vás hodnota. Vždy se ptejte, jakou hodnotu má token pro vás a jakou by mohl mít pro ostatní. Zkuste zjistit, kolik lidí tokeny drží a kolik jich je v oběhu. Zajímejte se o to, jaká byla počáteční distribuce a jaké k ní byly důvody.

Pokud jsou tokeny spojeny s úspěchem služby, snažte se zjistit vše důležité kolem služby. Pokud je služba již v provozu, zjistěte, kolik lidí ji využívá. Ve světě internetu je úspěch služeb téměř vždy založen na síťovém efektu. Pokud počet uživatelů sítě časem poroste, téměř jistě poroste i poptávka po tokenech a s ní přirozeně poroste i cena tokenů.

Nezapomeňte, že v digitálním světě je snadné vytvořit vzácnost (omezené množství mincí). Díky tokenům ji může vytvořit za malý poplatek téměř kdokoli na planetě. Co je těžké, je vytvořit nějakou žádanou hodnotu a spojit ji s tokeny. Hodnotou může být cokoli ve fyzickém i digitálním světě. Hodnotou může být služba, obsah, tajemství, peníze, finanční produkty, vaše identita nebo práce atd. Vždy se ujistěte, že držení tokenu skutečně představuje skutečnou hodnotu a že jste schopni tokeny prodat. Pokud nejste schopni tokeny prodat za očekávanou cenu, je poptávka nízká nebo je vaše cena příliš vysoká.

Sociální aspekt tokenů

Z našeho úhlu pohledu lidé hodně podceňují sociální rozměr kryptoměn. O Bitcoinu se mluví jako o prvních penězích jež jsou nezávislé na státu. Stát a peníze však k sobě mají blízko. Peníze jsou vedle například státních hranic, kultury a historie jednou z nejdůležitějších složek států. Pokud vytvoříme nové nezávislé peníze, nutně vytváříme novou skupinu lidí. Tato skupina nemá státní hranice, avšak má nějakou společnou historii a dokonce kulturu. Pokud připustíme disrupci na úrovni států, musíme se nutně ptát čím budou státy nahrazeny. Díky kryptoměnám nevznikne dav nezávislých lidí. Vzniknou nová uskupení, které bude dohromady pojit konkrétní kryptoměna a následně historie a kultura.

Kryptoměny, ale také tokeny, mohou být nápomocné při vytváření nových uskupení a s jejím řízením. Existují například NFT, které vám dávají exkluzivní právo být v jedné skupině lidí. Dá se říct, že skrze NFT si lidé kupují členství. Skupiny budou mít dříve či později potřebu společně rozhodovat a hlasovat. Tato skupina existuje pouze ve virtuálním světě a jednotliví členové se fyzicky nachází doslova po celém světě, takže budou komunikovat především digitálně. To je jeden z důvodů proč je Twitter tak populární pro komunikaci mezi fanoušky jednotlivých kryptoměnových projektů. Očekáváme, že platformy si mohou časem vytvořit vlastní prostor pro kounikaci a tokeny mohou sloužit k nějaké formě governance. Metaverse v tomto kontextu dává smysl, neboť se v něm mohou členové daných skupin virtuálně potkávat.

Je velmi těžké predikovat budoucnost. Nicméně pokud budou vznikat nová uskupení na úkor těch stávajících, tokeny v tom budou hrát nějakou roli. Už proto, že tokeny můžete sami výhradně vlastnit a majitelé Metaverse se nestanou novými vládci. Sociální sítě vám dokážou vzít to nejcenější co máte, váši pozornost a čas. Vy se však cítíte dobře a máte pocit, že čas třeba na Facebooku trávíte dobrovolně. Pokud budete součástí nějaké krypto komunity nebo budete hrát nějakou hru a budete se chtít potkávat ve virtuálním světě, bude to velmi podobné. Rozhodně nechcete, aby vám nějaký administrátor Metaversu smazal účet, neboť tím vás v podstatě odstřihne od světa, ve kterém jste chtěli být.

Závěr

Z širšího pohledu se stále nacházíme v rané fázi zavádění technologie blockchain. Většina lidí na planetě ví, co je to Bitcoin, ale jen nepatrný zlomek populace jej skutečně drží ve svých peněženkách. Neočekávejte, že po decentralizovaných službách a jejich tokenech bude velká poptávka. Lidé v podstatě ani nevědí, kde a jak tokeny koupit. Přijetí blockchainových sítí stávajícími společnostmi může tomuto prostoru velmi pomoci. Cardano je rozhodně jedním z projektů, který může uspět a vlastně už uspěl. Společnost Dish, která je na seznamu Fortune 500, používá Cardano. Je třeba, aby se objevilo více velkých společností, které budou své nápady realizovat na veřejných blockchainových sítích. Příliv uživatelů poroste, což pomůže celému odvětví.

Odvětví NFT přitahuje zájem velkých společností o technologii blockchain. Zdá se, že společnosti nemají zájem o platby prostřednictvím volatilních mincí, ale o jiné případy využití. Očekáváme, že zájem o NFT vydrží a v rámci stávajících podniků se najdou další využití tokenů. Výhodou je, že progresivní startupy mohou konkurovat velkým společnostem. Čas tokenizace přijde, ale bude to chvíli trvat.

Doufáme, že jsme vám pomohli zorientovat se ve světě tokenů. Tokenů vzniklo již hodně a ještě více jich vznikne. Ne vždy jsou úmysly vydavatelů tokenů poctivé. Každá technologie se dá zneužít k vlastnímu obohacení a na začátku internetu to bylo podobné. Buďte proto velmi opatrní.