Обобщение : Академични рецензии ( Професор Агелос Киайас )

Професор Агелос Киайас е завеждащ Катедрата по „Киберсигурност и поверителност“ на личните данни в Университета в Единбург. Неговите научни трудове са в областта на компютърната сигурност, информационната сигурност, приложната криптография и основите на криптографията с особен акцент върху блокчейн технологиите и разпределителните системи, електронното гласуване и защитените многостранни протоколи, както и управлението на поверителността и самоличността в киберпространството. Можете да прочетете повече за професор Киайас тук .

В последното видео от IOHK, той говори за процеса на работа, чрез академични рецензии и неговата важност. Следва обобщен преглед на информацията от видеото:


Целта на академичните рецензии е да се подберат научни статии, които олицетворяват истинския напредък в състоянието на техниката в дадена научна област.

Можем да дадем за пример самият професор Киайас, който използва криптография. В света на научната литература, вече съществува раздел, който се занимава с криптографията. Академичната рецензия се стреми да оцени дали дадена научна работа ще допринесе до съществена стъпка напред, съпоставена до вече съществуващата и документирана научна литература по темата. Следователно, академичната рецензия в действителност е основният процес, който научната криптография използва за постигането на напредък в своята сфера.

Има няколко измерения, които правят този процес такъв, какъвто е. Най-важното, което изкристализира от проведените конференции на „Международната асоциация за криптографски изследвания“ ( Crypto Europe и AsiaCrypt, които са сред водещите конференции по темата), е, че в средите се следва работния процес на двойно-сляп преглед/обзор.

Какво представлява процесът на двойно-слепия обзор?

По принцип, ако искате да изпратите материали на конференция, трябва да създадете подробен научен протокол, който трябва да бъде разработен по няколко начина:
Той трябва да има пълна обосновка на всички твърдения в него, цели доказателствени части, теореми и леми, необходими за подкрепа на тези твърдения. Той трябва да има пълно описание на всички необходими материали, които са нужни за проверка на истинността на всички твърдения. След това трябва да бъде съставен в документ, който да се представи без никаква указателна информация, която евентуално би свързала авторите на труда със самия труд. Представя се на експертен комитет, който се избира от общността на дадената научна сфера, като всяка година се преизбира различен набор от експерти за всяка отделна конференция.

Експертите могат да варират между 40 и 50 души, и се избират от екип от двама програмни председателя, които се назначават от борда на директорите на IACR / International Association for Cryptologic Research – „Международна асоциация за криптологични изследвания“ /. Експертите, които са избрани да оценят определен научен труд, който е предаден за ревю, също остават анонимни за авторите на самия научен труд, така, когато се вземе окончателното решение относно конкретната научна разработка, имената на експертите, които са я оценили не се разкриват публично. Точно това, т.нар.: „двойно заслепяване“, е нещото, с което се характеризира този процес.

Целта на това т.нар. „двойно заслепяване“ е да се гарантира, безпристрастието при разглеждането на научната разработка. Важното тук, което трябва да се отбележи, е че процесът / на разглеждане на разработките / се стреми да бъде възможно най-безпристрастен, когато се решава дали дадена научна разработка представлява значителен напредък в сферата и това се базира единствено и само на първо-принципни решения.

С други думи, пристрастия, които са базирани, например, върху маркетинг стратегията на труда, или пристрастия, свързани със популярността на неговите автори, с потенциални лични връзки между тези, които рецензират и тези, които разработват научните статии - всичко това трябва да бъде премахнато от процеса в оптимални граници. Точно този желан резултат се постига, чрез използването на разглеждания от нас „двойно заслепяващ“ подход на оценка на научните трудове.

Правото да се вземе участие в процеса на академична рецензия може да се получи по два начина:

  1. Чрез предаване на научен труд за академична рецензия:
  • Това се прави, чрез подбиране на конференция или списание, което приема за разглеждане и оценка научни трудове
  • Съществуват покани за прием на научни трудове, наречени „покана за доклади“, които са достъпни онлайн
  • В тези т.нар. : „покани за доклади“ се описва какво разглежда конкретната конференция и каква ще бъде групата от експерти, които оценяват предадената научна работа, както и специфики относно набора от условия, на които изпратеният труд трябва да отговаря, за да бъде оценен
  • Това е отворен процес, което дава възможността на всеки да изпрати труд за академична рецензия.
  1. Чрез взимане на участие като експерт:
  • Това е право, което се получава единствено, чрез покана, която се връчва само след дълги години работа за напредъка на научните изследвания в определената област
  • Например в криптографията, хората, които участват като членове на програмния комитет, са хора, които са провеждали изследвания в университети и изследователски центрове в продължение на много години, преподавали са курсове по криптография, постигнали са много важни резултати в областта, които са били признати от техните предшественици и висшестоящи
  • След подобен тип ангажираност, в частност към научната област на криптографията – обикновено идва покана за участие в програмен комитет на такава конференция
  • Получаването на покана за такова събитие се счита за признато отличие, поради което научните работници приемат с охота ролята на членове в програмни комитети на конференции, като: Crypto, EuroCrypt или AsiaCrypt

Академичната рецензия е важна за криптовалутите, защото позволява на научната общност да израсне и да положи солидни основи, върху които да се изгради доверието не само на имплементираните протоколи, но и на тези протоколи, които придават и носят стойност на техните потребители. Много е важно да се създават системи, които са здрави и устойчиви. Фактът, че дадена система работи в момента, не трябва да се приема непременно като доказателство, че тя ще продължи да го прави в дългосрочен план. Много е важно да се предоставят гаранции, получени от научна работа в областта на криптографията, чиято доказателствена част подкрепя твърдението, че тези системи са устойчиви на атаки. Поради тази причина е важно да се изградят модели, в рамките, на които да се анализира сигурността на криптовалутите и разпределените /счетоводни/ регистри и да се дадат доказателства, че те работят в допустимите граници за безопасна и устойчива на грешки среда. Използвайки инструментите, предоставени от този академичен способ, можем да сме сигурни, че системите няма да бъдат атакувани и активите, които записват, няма да бъдат изложени на риск.

Моля, не се колебайте да публикувате подобрения и допълнения в коментарите.