Weird transaction

I invested a bit in Cardano for a month ago, spend ​my time to tracking the transactions and find something abnormal. I don’t know where to start, all included in 2 videos below

For short:

 1. I moved my ADA from Binance to ADA main net in 3 transactions (9 + 9 + 747,…)
 2. Stake all ADA to BASE1 pool
 3. Stake all ADA to EDEN pool
 4. Stake all ADA to PAUL1 pool
 5. Sent to myself to vote for PAUL1 in SundeaSwap voting epoch.

My questions are:

 1. I transferred all ADA (approx. 765 ADAs) to BASE1 pool at transaction “dc73e095cfe618430afd3f313cdd810ceaa99394c4a644254cf768e2c2b76f65” but on Cardano explorer only confirmed stake value is 9 ADAs. After the transfer, on the confirmation pool the staked value is 6.825743 ADA. Subsequent pool transfers also only confirmed the number 6.825743 ADA (which means I only staked the original 9 ADAs into the BASE1 pool, and in addition to the 0.174257 ADA transaction fee, 2 ADAs for stake register fee).

 2. In clip 1, at epoch 303, the ADA reward value is approximately 0.525927. Simple calculation, with such a reward, my staked ADA amount needs to be approximately 764 ADAs (equivalent to the existing amount of ADA in my wallet), but I trace the entire related transactions, non of them show an information related to my stake for all of my ADA.

 3. According to SundeaSwap’s pool selection voting mechanism, they will accept the transactions which sent from user wallet to itself. In the last transaction, I sent 2.968886 to vote for PAUL1, but the transfer address was from POOL PAUL1 to my wallet. I wonder whether this transaction is considered a valid vote or not.


Thank for your responses.

Chào Mr.Vu,
Mình là Cường - Đại sứ Cardano - người Việt Nam.
Bạn có thể mô tả lại vấn đề bạn đang gặp phải bằng tiếng Việt để đảm bảo mình không hiểu nhầm ý bạn được không?
Mình sẽ hỗ trợ bạn.

Cảm ơn anh Cường đã phản hồi.

Mình có thắc mắc như sau:

 1. Mình chuyển toàn bộ ADA (khoảng 765 ADA) vào pool BASE1 tại transaction “dc73e095cfe618430afd3f313cdd810ceaa99394c4a644254cf768e2c2b76f65” nhưng trên explorer chỉ xác nhận giá trị stake là 9 ADA. Sau khi chuyển thì trên pool xác nhận giá trị được stake là 6.825743 ADA. Các giao dịch chuyển pool sau đó cũng chỉ xác nhận con số 6.825743 ADA (điều đó có nghĩa là mình chỉ stake 9 ADA ban đầu vào pool BASE1, và ngoài khoản phí giao dịch 0.174257 ADA, một khoản ADA khác đã bị trừ là 2 ADA - phí register).

 2. Trong clip 1, ở epoch 303, giá trị ADA reward được tính xấp xỉ 0.525927. Tính toán đơn giản thì với lượng reward như vậy, lượng ADA được stake của mình cần xấp xỉ 764 ADA (tương đương với lượng ADA hiện có), nhưng mình trace toàn bộ transaction liên quan thì không thấy thông tin stake toàn bộ số ADA.

 3. Theo cơ chế voting chọn pool của SundeaSwap, họ sẽ ghi nhận các giao dịch gửi từ ví về đúng địa chỉ của ví để quyết định phiếu bầu. Ở transaction cuối cùng, mình có gửi 2.968886 để vote cho PAUL1, nhưng địa chỉ chuyển lại là từ POOL PAUL1 sang ví của mình. Mình thắc mắc transaction như vậy có được coi là một phiếu vote hợp lệ hay không.

Mong sẽ có câu trả lời sớm cho những thắc mắc trên.


P/s: Mình vừa cập nhật lại question tiếng anh ở bên trên.